UCS hankehaku 2024

(in English below)

Seinäjoen yliopistokeskuksen kehittämismäärärahat vuodelle 2024 ovat haettavissa 23.10.-17.11.2023

Rahoitusta voivat hakea Seinäjoen yliopistokeskuksessa työskentelevät henkilöt, joiden toimipiste on Seinäjoella tai Etelä-Pohjanmaalla. Raha myönnetään aina yliopistolle, se ei ole henkilökohtaista apurahaa.

Vuodelle 2024 Seinäjoen yliopistokeskuksen kehittämismäärärahoista voi hakea rahoitusta

1. Uudenlaista toimintaa edistäviin tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden valmisteluun ja toteutukseen
2. Eri tieteenalojen ja yliopistojen yhteistyön edistämiseen
3. Kansainvälisten hankkeiden valmisteluun sekä kansainvälistymistä edistäviin toimenpiteisiin (esim. konferenssimatkat)

Haettavan rahoituksen edellytetään toteuttavan jotakin Seinäjoen yliopistokeskuksen vuodelle 2024 valituista strategisista tavoitteista ja tavoitteiden painopisteistä:

Tavoite 1. Lisäämme vetovoimaista yliopistokoulutusta.
Painopiste 1.1. Luomme puitteet koulutuksen pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Tavoite 2. Kasvatamme kansainvälistä TKI-toimintaa ja rahoitusta.
Painopiste 2.1. Osallistamme yrityksiä ja muita organisaatioita mukaan kansainvälisiin hankkeisiin.

Tavoite 3. Laajennamme ja syvennämme vuorovaikutusverkostoja.
Painopiste 3.1 Edistämme korkeakouluyhteisössä tunnistettujen innovaatioekosysteemien toimintatapojen laajenemista.

Tavoite 4. Rakennamme uutta luovaa korkeakouluyhteisöä.
Painopiste 4.1. Edistämme monitieteellisen työn sekä tieteen ja taiteen uutta luovaa vuorovaikutusta.

Seinäjoen yliopistokeskuksen kehittämismäärärahalla voidaan kattaa hakijan EU-rahoituksen omarahoitusosuutta, kuitenkin niin, että yliopistokeskuksen rahoituksen osuus voi olla maksimissaan 5–10 % EU-hankkeen omarahoitusosuudesta.

Haku on avoinna 23.10. alkaen. Hakemukset käsitellään johtoryhmän kokouksessa 13.12.2023. Päätökset rahoitettavasta kokonaisuudesta tekee johtoryhmän esityksestä rehtorien kokous 23.1.2024.

Hae rahoitusta lomakkeen kautta: https://survey.tuni.fi/lime/139979?lang=fi
Mikäli haet rahoitusta konferenssimatkaa, täytä lomake soveltuvilta osin.

Lisätietoja:
Olli-Pekka Viinamäki olli-pekka.viinamaki@tuni.fi

Päivi Alaniska paivi.alaniska@tuni.fi

Seinäjoen yliopistokeskuksen strategia ja painopisteet kokonaisuudessaan:
PowerPoint-esitys (ucs.fi)
Lisätietoja kansainvälistymisen tukemisesta:
Kansainvälistymisen tukeminen – Seinäjoen Yliopistokeskus UCS


* * *

University Consortium of Seinäjoki’s development funds for 2024 are open for application from 23 October to 17 November 2023  

The funding is available for people working at the University Consortium of Seinäjoki (in Seinäjoki or in South Ostrobothnia region). The funding is not a personal grant, it is granted for the university.

The following types of funding can be applied for from the development funds of the University Consortium of Seinäjoki (UCS)  

1. Development and implementation of research, development and education projects that promote new types if activities  
2. Promoting cooperation between different disciplines and universities  
3. Preparing international projects and activities that promote internationalisation (e.g., conference trips) 

The funding applied for is required to fulfil one of the strategic goals and focus areas selected by the Seinäjoki University Centre for 2024:

Goal 1. We increase attractive university education. 
Priority 1.1 We create a framework for the long-term development of education.  

 • We create a framework for the long-term development of education.
 • We create an agreement template for the trainings we offer.
 • We systematically promote the implementation of the UCS’s education map.
 • We increase interesting opportunities for continuous learning, e.g., by offering multidisciplinary and/or artistic micro credentials.

  Goal 2. We will increase international RDI activities and funding.  
  Priority 2.1 We will involve companies and other organisations in international projects.
 • We involve companies and other organisations in international projects.
 • We utilise cooperation forums in the planning of national and international projects.
 • We provide resources for preparing international projects.

  Goal 3. We expand and deepen interaction networks. 
  Priority 3.1 We promote the expansion of the operating modes of innovation ecosystems that have been identified in the higher education community.   
 • We promote the expansion of the operating methods of innovation ecosystems identified in the higher education community.
 • We will continue our goal-oriented and systematic expansion of RDI cooperation with the main campuses.
 • We will promote the creation of common development platforms for innovative work.

  Goal 4. We are building a new, creative higher education community. 
  Priority 4. 1 We promote multidisciplinary work and the innovative interaction between science and art. 
 • We promote multidisciplinary work and innovative interaction between science and art.
 • We promote interactive and innovative ways of working.
 • We intensify cooperation with the research to business expert services on the main campuses.


The development funds of the University Consortium of Seinäjoki can be used to cover the applicant’s self-financed share of an EU funding. However, the UCS’s share of the self-financed amount may be 5–10% at the most of the self-financed share of an EU project. 

The call for applications begins on 23 October. The applications will be processed at a Management Group meeting on 13 December 2023. The Presidents’ meeting will decide on the funded projects based on the Management Group’s proposal on 23 January 2024.  

Use the form to apply for funding: https://survey.tuni.fi/lime/139979?lang=en
If you apply for funding for a conference trip, fill in the form as appropriate. 
  

Further information:
Olli-Pekka Viinamäki olli-pekka.viinamaki@tuni.fi

Päivi Alaniska paivi.alaniska@tuni.fi