Yliopistot Seinäjoella

Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminta on Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistojen sekä Taideyliopiston toimintaa Seinäjoella. Lisäksi yliopistokeskuksessa toimii Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusryhmä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen sopimus koskee yhteistyötä infrastruktuurissa, innovaatio- ja kehittämistyössä, tutkimuksessa, koulutuksessa ja kansainvälistymisessä.

Tampereen yliopisto logo

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto koordinoi Seinäjoen yliopistokeskusta ja edistää Seinäjoella toimivien yliopistojen keskinäistä yhteistyötä tukemalla hankevalmistelua, uusien palveluiden kehitystyötä sekä sidosryhmätyötä.

Tampereen yliopiston terveystieteiden tutkimus Seinäjoella keskittyy lasten ja nuorten terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Hoitotieteen piirissä puolestaan tutkitaan perhekeskeistä hoitoa ja ohjausta. Johtamiskorkeakoulun henkilöstö Seinäjoella tutkii ja kehittää alueelliseen innovaatiotoimintaan liittyviä sisältöjä.

Lääketieteen tutkimus kohdistuu laboratorio- ja päihdelääketieteeseen, keuhkosairauksissa aikuisiän astmaan ja astman palvelujärjestelmään, kirurgiassa ortopediaan  ja traumatologiaan, sisätaudeissa endokrinologiaan  sekä psykiatriassa depression ja alkoholin ongelmakäytön hoitoon.

Lääketieteen peruskoulutuksen järjestäminen Etelä-Pohjanmaalla on vakiintunutta toimintaa, minkä lisäksi Seinäjoella järjestetään erikoistumiskoulutusta sekä myös yliopistosairaalapalvelua korvaavaa koulutusta.  

Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät painoalalla Tampereen yliopistolla on tutkimus- ja kehittämistoimintaa terveydenhuollon teknologiassa, digitaalisessa valmistuksessa, arkkitehtuurissa sekä metallirakentamisessa. DI-muuntokoulutusta Tampereen yliopisto järjestää insinööreille. Muuntokoulutuksen alat perustuvat alueen yritysten osaamistarpeisiin, nyt käynnissä oleva koulutus keskittyy digitaaliseen valmistukseen. Toimintaa leimaa yhteistyö alueen yritysten kanssa. Sosiaalityön maisteriohjelma on käynnistynyt Seinäjoella vuonna 2021.

Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa yliopistollista aikuiskoulutusta ja mahdollistaa tutkintotavoitteisia opintoväyliä mm. sosiaalityössä, hoitotieteessä ja hallintotieteissä. Sosiaalityön opintoväylä on ollut tarjonnassa jo vuodesta 2004 lähtien ja jatkuu edelleen. Tutkintotavoitteellista opiskelua tuetaan henkilökohtaisella neuvonnalla ja  opintojen monimuotoisuudella, missä lähiopetus ja verkko-opetus muodostavat aikuisille opiskelijoille soveltuvan kokonaisuuden.

Tampereen yliopisto logo

Helsingin yliopisto

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimii Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, joka kuuluu yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Instituutin tehtävänä on maaseudun kestävän paikalliskehityksen ja biotalouden edistäminen monitieteisen tutkimuksen, siihen perustuvan innovaatiotoiminnan ja koulutuksen avulla. Instituutti osallistuu myös yliopistossa annettavan opetuksen toteuttamiseen.

Ruralia-instituutilla on kaksi painoalaa: ruokaketju ja luonnonvarat sekä paikalliskehitys. Kummallakin alalla pyritään edistämään kestävää kehitystä, vahvistamaan yritystoimintaa ja arvoketjuja, kehittämään innovaatioverkostoja sekä tukemaan julkisen sektorin palveluiden vaikuttavuutta.

Instituutti toimii valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tekee yhteistyötä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Kansainvälinen yhteistyö muodostuu pääosin Euroopan unionin rahoittamista tutkimus- ja kehittämishankkeista, joihin Ruralia-instituutti osallistuu yhdessä eurooppalaisten kumppaniensa kanssa. Ruralia-instituutti toimii Seinäjoen yliopistokeskuksen lisäksi myös Mikkelin yliopistokeskuksessa.

Tampereen yliopisto logo

Taideyliopisto

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on koulutusta, tutkimusta, kehittämistä, konsertteja, tapahtumia. Seinäjoen yksikön tutkimus- ja kehittämistoiminta on laajaa ja erityisesti alueen tarpeet huomioivaa.

Tutkimustoiminnan painopiste on kulttuurisessa musiikintutkimuksessa ja sen roolissa osana tapahtumakaupungin kehittämistä. Tutkimustoimintaa toteutetaan osana maakunnan tutkimus- ja kehittämistyötä vahvistavaa Epanet-verkostoa. Tutkimusta johtaa kulttuurisen musiikintutkimuksen professori. 

Taiteilijan ja taiteen uudet roolit muuttuvassa yhteiskunnassa ovat kehittämistoiminnan keskiössä. Yksikössä on toteutettu useita taidealan kehittämishankkeita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö järjestää eri taiteenalojen avoimen yliopiston kursseja ja työelämälähtöisiä koulutuksia. Seinäjoella toteutetaan Sibelius-Akatemian kulttuurisen musiikintutkimuksen kandidaattikoulutusta.

Seinäjoen yksikön toimitilat sijaitsevat taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa. Yksikkö aloitti toimintansa vuonna 1991 Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuskeskuksena, ja vuoden 2022 alusta se on toiminut osana Taideyliopiston Avointa kampusta.

Tampereen yliopisto logo

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston vahvat alat Seinäjoella ovat johtaminen, markkinointi ja tekniikka. Näillä aloilla tutkimusta tehdään neljän professorin johtamissa tutkimusryhmissä. Vahvuusaloilla tehdään myös tutkimuslähtöistä kehittämistoimintaa. Viime aikoina erityisesti energiapainotteinen hanketoiminta on ollut hyvässä nosteessa.

Kasvuyrityksen maisterikoulutus jatkuu uudella oppilasrekrytoinnilla joka kolmas vuosi. Strategic Project Management on Vaasan yliopiston uusi kansainvälinen DI-ohjelma Seinäjoella, joka kouluttaa asiantuntijoita suunnittelemaan, hallitsemaan ja toteuttamaan tekniikan projekteja.

Avoimen yliopiston opintoväylät johtamisessa, markkinoinnissa, kansainvälisessä liiketoiminnassa ja talousoikeudessa ovat vetovoimaisia. Tutkintotavoitteellista opiskelua tuetaan henkilökohtaisella neuvonnalla ja verkko-opiskelumahdollisuuksien kehittämisellä.

Vaasan yliopiston Seinäjoen toimintoja koordinoi Levon-instituutti.

Tampereen yliopisto logo

Turun yliopsto

Turun yliopiston elintarvikekehityksen professori tutkimusryhmineen tutkii ruoan makuun ja nautittavuuteen vaikuttavia tekijöitä tavoitteena edistää terveellisiä ruokailutottumuksia sekä elintarvikealan kilpailukykyä. Tutkimusaiheet vaihtelevat maun kemiasta ja elintarvikekehityksestä ruokavalintojen motivaatioiden tutkimukseen. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.  

Brahea-keskuksen hankkeet Seinäjoella keskittyvät valtakunnallisiin ruokasektorin ja maaseudun kehittämisen teemoihin.