TUTKIMUS

 

Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminta painottuu tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä jatkuvan oppimisen palveluihin. Tutkimustoiminta keskittyy neljälle painoalalle: agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, hyvinvointi ja luovuus, sekä yrittäjyys ja kasvu. Painoalojen ytimessä toimivat professorien johtamat tutkimusryhmät.

Taustaa

Vuosien 1998–2001 aikana Seinäjoella tehtiin tutkimustoiminnan strateginen uudistus, jolla tähdättiin selkeämmin kansainväliseen tasoon. Samalla toimintaa laajennettiin ja sen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen panostettiin.

Tavoitteisiin pääsemiseksi rakennettiin alueelle uudenlainen akateeminen yhteistyöverkosto nimeltä Epanet. Myöhemmin Epanet otettiin myös yliopistokeskuksen tutkimusstrategian nimeksi. Sen ydin muodostuu ainutlaatuisesta yhteistyöverkostosta, jossa tehdään aktiivista vuorovaikutusta. Verkoston yhteistyöhön osallistuvat yliopistot, tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulu, kehittäjäorganisaatiot, palvelutuottajat ja alueen yritykset.

Vuonna 2016 päivitetyssä tutkimusstrategiassa korostetaan toiminnan ketteryyttä. Työ organisoidaan niin, että se mahdollistaa sekä pitkäjänteisen osaamisen kasvattamisen että nopean reagoinnin yhteiskunnallisessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Lue lisää tutkimusstrategiasta alta.

Vuonna 2022 Seinäjoen yliopistokeskuksessa tehtävä tutkimus tunnetaan laajasti ja kansainvälisesti akateemisuutta, yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä ja poikkitieteellisyyttä yhdistävästä lähestymistavasta ja korkeasta laadusta. Yliopistokeskuksessa tehtävään tutkimukseen viitataan myönteisenä esimerkkinä yhteistyöhakuisesta toimintatavasta, yritysyhteistyöstä, uudenlaisten yliopistollisten palvelujen kehittämisestä sekä osaamisesta.

Tutkimustoimintaa voidaan kuvata kolmella strategisella asiakokonaisuudella:

Laadukas, kiinnostava ja yhteiskunnallisesti relevantti tutkimus

 • Tutkimustyö synnyttää uusia innostavia avauksia.
 • Hyödynnämme tutkimuksessa poikki- ja monitieteellisiä lähestymistapoja, ne tukevat työn korkeaa laatua.
 • Työskentely kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa vahvistaa tutkijan ammattitaitoa.
 • Tutkimus kannustaa ja mahdollistaa osallistumaan yritysten ja julkisyhteisöjen kehitysprosesseihin, tuloksilla on käytännön sovellettavuutta.
 • Toimintatapa rohkaisee tiedottamaan aktiivisesti työn tuloksista monien eri kanavien kautta.

Vuorovaikutteinen työyhteisö

 • Tarjoamme kiinnostavan monitieteellisen työympäristön, jossa toimii useita korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia.
 • Tarjoamme ainutlaatuisen yhteistyöverkoston työelämän, kehittäjien ja päättäjien kanssa. Yhteistyökumppaneilla on halu viedä asioita eteenpäin.
 • Työtapa edistää mutkatonta henkilötason yhteistyötä. Siihen kuuluu sekä kumppaneiden kuunteleminen että omasta työstä aktiivinen kertominen.
 • Edistämme toimitilajärjestelyillä henkilötason vuorovaikutusta.
 • Vaalimme työyhteisön vetovoimaisuutta yhdessä sidosryhmien kanssa, jotta suomalaiset ja kansainväliset asiantuntijat haluavat työskennellä Etelä-Pohjanmaalla.

 

Seinäjoen yliopistokeskuksen Tutkimusstrategia 2016–2022

Yhteistyön vahvat rakenteet

 • Vahvistamme osaamisen painoaloja vuorovaikutteisesti yliopistojen muiden yksiköiden, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.
 • Tutkimusryhmät muodostavat perustan toiminnan jatkuvuudelle.
 • Osaamme yhdistää eri rahoituslähteitä, jotta toiminnalla on vahva taloudellinen pohja.