ekosysteemikehittäminen Seinäjoen yliopistokeskuksessa

Ekosysteemikehittäminen

ekosysteemikehittäminen Seinäjoen yliopistokeskuksessa

Ekosysteemikehittämisen lähtökohdat

Yritysten liiketoiminta ja monien muiden organisaatioiden toiminta ulkoisten sidosryhmien kanssa jäsentyy nykyisin varsin usein ekosysteemimäisesti, mikä heijastuu myös elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Ekosysteemikehittäminen asettuu osaksi alueellisen innovaatiopolitiikan jatkumoa (vrt. klusteri- ja innovaatiojärjestelmäpolitiikka). 

Suomessa valtio ja yliopisto- sekä yliopistokaupungit ovat solmineet erilliset ekosysteemisopimukset, jotka tähtäävät julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Innovaatioekosysteemien kehittämistä tuetaan EU-ohjelmakauden 2021 – 2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein. Kaupungit toimivat alustoina tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle sekä tulevaisuuden kannalta tärkeille investoinneille, jotka tukevat vähähiilisyyteen, digitalisaatioon ja hyvinvointiin liittyvien innovaatioiden syntymistä. 

Seinäjoki kuuluu yliopistokeskuskaupunkina ekosysteemisopimusmenettelyn piiriin. Tätä kautta vahvistetaan tietoekosysteemeitä, kehitetään innovaatioekosysteemejä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta.  Seinäjoen ekosysteemisopimuksen (tem.fi) kehittämisen kärkiä ovat Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja Älykkäästi uudistuva teollisuus. Lisäksi yhteistyöpohjaista ekosysteemikehittämisen mallia sovelletaan Lasten ja nuorten terveyden edistämiseen sekä läpileikkaavasti Kasvuyrittäjyyteen. Nämä ekosysteemit ovat yhteensopivia eteläpohjalaisen korkeakouluyhteisön painoalojen kanssa. Seinäjoen yliopistokeskus on osaltaan sitoutunut edistämään ekosysteemien kehittymistä.  

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimijat ovat laatineet yhteisen korkeakoulustrategian, jossa nostetaan esiin korkeakouluyhteisön rooli ekosysteemien kehittämisessä. UCS:n ja SeAMK:n toteuttamassa New Knowledge Interface –hankkeessa valmisteltiin Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön jatkuvasti kehittyvä ekosysteemistrategia. Se on ladattavissa täältä

Ekosysteemiajattelun ydin

Eteläpohjalaisen ekosysteemiajattelun ydin on se, että ekosysteemien kehittäminen edellyttää analyyttisyyttä ja systemaattisuutta. Kyse on yhteisistä tavoitteista ja niiden tavoittelusta yhteistyöllä. On kuitenkin hyväksyttävä, että eri sidosryhmillä on erilaisia intressejä ja odotuksia yhteistyöhön. Ekosysteemikehittämisessä kyse onkin temaattisista, erilaisia toimintoja yhteennivovista kokonaisuuksista.

Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toiminta kytkeytyy tietoekosysteemeihin, jotka keskittyvät uuden tiedon luomiseen ja levittämiseen. Vastaavasti yritysten ja muiden organisaatioiden toiminta organisoituu liiketoimintaekosysteemeihin, joissa luodaan liiketoiminta- ja asiakasarvoa. Innovaatioekosysteemi on kokonaisuus, joissa tieto- ja liiketoimintaekosysteemit tuodaan systemaattisesti ja tavoitteellisesti yhteiseen vuorovaikutukseen. Tätä tukevat johdetut kehitysalustat ja tietoinen työ uusien osaamisen yhdyspintojen rakentamisessa.

Kasvu- ja start up –yrittäjyydellä on keskeinen rooli ekosysteemien kehityksessä ja dynamiikassa. Tämän vuoksi niin kutsuttu kasvuyrittäjyysekosysteemi läpileikkaa useita temaattisia ekosysteemikokonaisuuksia.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toteutetaan useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka kytkeytyvät Etelä-Pohjanmaan ekosysteemikehittämiseen.

ekosysteemikokonaisuus kaavio

New Knowledge Interface – Uusi osaamisen yhdyspinta

New Knowledge Interface – Uusi osaamisen yhdyspinta -hankkeen tavoitteena oli rakentaa Seinäjoki-Tampere -yhteistyönä merkittävä innovaatioekosysteemikokonaisuus.  Se toteutettiin Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä, Seinäjoen yliopistokeskuksen (Tampereen yliopisto) toimiessa päätoteuttajana. Hankkeen päärahoittajana oli Pirkanmaan liitto/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja hankeaika 1.8.2020 – 31.1.2023.

Hankkeen keskeisimmät tulokset

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön ekosysteemistrategia (PDF)

Seinäjoki – Tampere -vuorovaikutuksen tiekartta ylimaakunnallisessa innovaatiotyössä (PDF)

Hankkeen aikana tuotettu viestintäaineisto ja julkaisut

SeAMK Osuuskunta (luotu hankkeen tuella)

NKI-hanke SeAMKin projektitietokannassa