Kehittämishankkeet

Seinäjoen yliopistokeskuksessa tehtävässä kehittämistyössä hyödynnetään ja sovelletaan uusinta tutkimustietoa ja lähtökohtana on uusimman tieteellisen tiedon soveltaminen työ- ja arkielämästä nousevien käytännön ongelmien ja kysymysten ratkaisemiseen. Parhaat tulokset saadaan, kun pystytään hyödyntämään monitieteellistä tietoa sekä arjen kokemuksia ja asiantuntemusta.

Ongelmien ratkaisussa ja kehittämisyhteistyössä voidaan lähteä liikkeelle pienillä selvitys- tai kehittämishankkeilla. Niissä hyödynnetään esimerkiksi asiantuntijatietoa, kirjallisuusanalyysiä, haastatteluja, seminaareja tai työpajoja. Pieni esiselvitys voi myöhemmin johtaa laajempiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa on tarjolla monipuolisia osallistumismahdollisuuksia erityisesti eteläpohjalaisille toimijoille.

Olemme mukana myös monissa eri kansainvälisissä verkostoissa. Yhä useamman yrityksen, palveluorganisaation tai kulttuuritoimijan kilpailukyky perustuu kansainvälisen tason osaamiseen ja tuoreeseen tietoon. Kansainvälinen yhteistyön edistämiseen on erilaisia mahdollisuuksia, joihin on tarjolla monipuolisia rahoitusvälineitä.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toteutetaan erilaisia kehittämishankkeita, joista alla esimerkkejä viimeaikaisista hankkeista:

Kampus 2030

Hankkeen tavoitteena on Seinäjoen kaupunkikampuksen saavutettavuuden edistäminen, jatkuvan oppimisen vahvistaminen, opiskelijoiden ja osaajien houkuttelu sekä pitovoiman lisääminen. Hankkeen tuloksena syntyy kampuksen kehittämissuunnitelma 2030, joka antaa suositukset kampuksen kehittämisen resursointia, toimintojen toteuttamista sekä alueen päätöksentekoa ja yhteistä sitoutumista varten. Kehittämissuunnitelma on Seinäjoen ja koko maakunnan vuoden 2030 yhteinen näkymä kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisesta kampuksesta. 

Hankkeen hakijaorganisaatio on Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja sitä osatoteuttavat Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen yliopistokeskus ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.

Hankeaika on 1.10.2023 – 30.11.2024. Hanke rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämällä noin 250 000 euron AKKE-rahoituksella.

Yhteyshenkilö:
asiantuntija Pia Kattelus
pia.kattelus@tuni.fi

Lue lisää

Etelä-Pohjanmaan Liitto logo vaaka

Kampus 2030 logo

UCSEdu: yliopistokoulutuksen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena on rakentaa yliopistokoulutukselle pitkäjänteinen toteuttamistapa sekä laajentaa yliopistokoulutuksen mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla niin tutkintokoulutuksen kuin jatkuvan oppimisen palveluiden näkökulmasta. Hankkeessa jatketaan yliopistokeskukselle ominaisen verkostomaisten toimintatavan yhteiskehittämistä ja luodaan vetovoimaa edelleen vahvistava toimintatapa eteläpohjalaiselle yliopistotoiminnalle digitalisaation edut hyödyntäen. Hankkeen pitkän aikavälin tuloksena Etelä-Pohjanmaan yliopistollinen toiminta on vahvistunut kokonaisuudessaan. Sen osana erityisesti Seinäjoen yliopistokeskuksen koulutustarjonta on laajentunut ja tarjonta on vakiintunut.

Hanke toteutetaan neljän yliopiston yhteistyönä, jotka kaikki ovat Seinäjoen yliopistokeskuksen jäsenyliopistoja. Hankkeen päätoteuttajana on Tampereen yliopisto ja osatoteuttajina Helsingin yliopisto, Taideyliopisto sekä Vaasan yliopisto. Hankkeen päärahoittajana on Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen kokonaisbudjetti on noin 580 000 euroa.

Hankkeen kesto on 1.9.2023–30.9.2025.

Yhteyshenkilö:
projektipäällikkö Mari Kekola
mari.kekola@tuni.fi

Lue lisää

Etelä-Pohjanmaan Liitto logo vaaka

Euroopan unionin osarahoittama logo vaaka

Komeetta – osaamis­palveluja kone-, metalli- ja automaatio­alalle

Hankkeen tavoitteena on vastata Etelä-Pohjanmaan alueen kone-, metalli- ja automaatioalan (komea) kohtaanto-ongelmaan ja osaajapulaan yhdessä eri koulutusasteiden kanssa. Osaamispalveluita tarjotaan erityisesti henkilöille, joille siitä on työllistymisen, työssä tarvittavan osaamisen tai uralla etenemisen kannalta suurin hyöty.

Hankkeen tuloksena syntyy yhteinen koulutustarjotin ja monimuotoisia osaamis- ohjaus- ja tukipalveluja, jotka motivoivat matalasti koulutettuja jatkuvan oppimisen palveluihin eri koulutustasoilla: oppimisvalmiudet paranevat, osaaminen ja koulutustaso kohoavat sekä työmarkkina-asema vahvistuu.
Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA.

Hanke toteutetaan ajalla 28.6.2023–30.3.2025

Keski­kokoisen korkea­koulu­kaupungin veto­voima- ja laatu­tekijät – Case Seinäjoki (Kevola-hanke)

Hankkeessa tarkastellaan keskikokoisen korkeakoulukaupungin vetovoima- ja laatutekijöitä käyttäen Seinäjoen kaupunkia tapausesimerkkinä. Korkeakoulutoiminnan laajuus Seinäjoella suhteessa kaupungin kokoon on kohtalaisen mittavaa ja tavoitteena on edelleen kasvattaa sen volyymiä ja nostaa sen laatua.

Mihin eri tekijöihin tai tekijöiden yhdistelmiin Seinäjoen vetovoima perustuu? Kuinka se vertautuu muihin pohjoismaisiin keskikokoisiin kaupunkeihin? Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, millaisilla (urbaaneilla) laatutekijöillä merkitystä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden sijoittumispäätöksiin tai viihtymiseen.

Hanke toteutetaan ajalla: 1.12.2022–30.12.2024

Teuvan, Isojoen ja Karijoen yritysten digitalisaatiotilanteen kartoittaminen ja toimenpide-ehdotukset

Hankkeessa selvitetään haastattelujen avulla kohdekuntien yritysten yleisiä digivalmiuksia. Kerättävän aineiston perusteella saadaan yleiskuva kuntien alueella toimivien yritysten digitalisaation valmiuksista ja kyvystä hyödyntää eri teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Haastatteluissa pyritään myös saamaan esiin erityisesti yrityskohtaisia digitalisaation tarpeita ja mahdollisuuksia.

Hankkeen tuotoksena syntyy kaksi raporttia. Ensimmäinen kuvaa kohdekuntien yritysten digitalisaation yleistä tasoa ja sen tuomia mahdollisuuksia yrityksille. Toiseksi, hankkeessa haastatellut yritykset ryhmitellään digitalisaation asteen ja yrityskohtaisten tarpeiden perusteella ja niille laaditaan ryhmäkohtaisia jatkotoimenpide-ehdotuksia, jotka raportoidaan.

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.–30.11.2023.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Keijo Koivu
p. 040 47 00 924
keijo.koivu@tuni.fi

DATOS

Toimintaympäristön muutokset haastavat yrityksiä pohtimaan DATOS-hankkeen tavoitteena on ratkaista se, miten Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa voidaan yrityksiä ja muita organisaatioita aktivoida digitaalisten ja vihreän kasvun ratkaisujen käyttöönoton edistämisessä ja kasvattaa tietotekniikan alan korkea tason osaamista.

Lisäksi hankkeella haetaan ratkaisua koronapandemian yrityksille aiheuttamiin ongelmiin ja etsitään keinoja tukea yritysten toipumista esimeriksi ohjelmisto-osaamiseen, massadataan, pilvipalveluihin ja tekoälyyn liittyvän osaamisen edistämisellä.

Yhteyshenkilö:
asiantuntija Mikko Auranen,
mikko.auranen@tuni.fi

asiantuntija Keijo Koivu
keijo.koivu@tuni.fi

Lue lisää

Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään –
koulutuspilotti Etelä-Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ohjelmisto-osaamista Etelä-Pohjanmaalla tarjoamalla joustavia opintoja työssä olevien alan työntekijöiden ohjelmisto-osaamisen kehittämiseksi. Hankkeessa tarjottavat opinnot tuottaa Tampereen yliopiston ITC-tiedekunta. Hankkeessa tehdään tiivistä yritysyhteistyötä, edistetään aktiivista hakevaa toimintaa, tarjotaan paikallisen opintoryhmän lähitukea sekä ohjausta opintoihin.

Hankkeen rahoitus: Jatkuvan oppimisen palvelukeskus, Jotpa,
172 000 euroa.

JOTAR ja TAKO hankkeet

TAKO- ja JOTAR-hankkeiden tavoitteena on kehittää asumisen ja työnteon ratkaisuja, jotka lisäävät rakentamisen kestävyyttä, joustavuutta ja terveellisyyttä. Osakokonaisuudet liittyvät toisiinsa: joustavat rakennukset ovat pitkäikäisempiä eli kestäviä, sillä ne sopeutuvat ympäristön ja kulttuurin muutoksiin. Joustavat rakennukset ovat myös terveellisiä, sillä ne ottavat huomioon asukkaansa muuttuvat tarpeet. Muita hankkeiden painopisteitä ovat digitaaliteknologia ja palvelut osana hyvinvointia sekä puumateriaalien terveysvaikutukset. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMKin sekä Etelä-Pohjanmaalla toimivien yritysten ja julkisten tahojen kanssa.

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Virpi Palomäki
virpi.palomaki@tuni.fi

Lue lisää

STRATU

Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU)

Toimintaympäristön muutokset haastavat yrityksiä pohtimaan pitkäjänteisesti tulevaisuuttaan. STRATU-hankkeen tavoitteena on tukea eteläpohjalaisten pk-yritysten strategista tulevaisuustyötä. Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu tuovat asiantuntemuksensa yritysten käyttöön ja edistävät laadukkaan tulevaisuustiedon hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä. Samalla kerätään uutta tietoa yritysten kapasiteetista vastata erilaisiin megatrendeihin sekä yllättävämpiin muutosvoimiin. Yrityksiltä saatava toimialakohtainen ennakointitieto hyödyttää myös alueellista kehittämistyötä.

Kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset pk-yritykset, välillisesti alueen aluekehittäjätahot, elinkeinoelämän etujärjestöt ja elinkeinotoimijat.

Yhteyshenkilö:
Heli Kurikka,
heli.kurikka@tuni.fi

Lue lisää

OK Työmarkkinoilla

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa yksilön osaamistarve muutetaan koulutuksen avulla työmarkkinoilla tarvittavaksi osaamiseksi, ja siten kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla. Uusi osaaminen edistää mahdollisesti myös rekrytoivan organisaation kilpailukykyä osaavan henkilöstön tuottavuutena ja innovatiivisuutena.

Yhteyshenkilö:
asiantuntija Mari Kekola,
mari.kekola@tuni.fi

Lue lisää

New Knowledge Interface

New Knowledge Interface -hankkeen tavoitteena on rakentaa Seinäjoki-Tampere -yhteistyönä kansainvälisesti merkittävä innovaatioekosysteemikokonaisuus. New Knowledge Interface – Uusi osaamisen yhdyspinta -hanke toteutetaan Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä, Seinäjoen yliopistokeskuksen (Tampereen yliopisto) toimiessa päätoteuttajana. Hankkeen päärahoittajana on Pirkanmaan liitto/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen kokonaisbudjetti on noin 376 000 euroa. Hankeaika ulottuu hankkeelle haetun jatkoajan puitteissa välille 1.8.2020 – 31.1.2023.

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Nadja Nordling
nadja.nordling@tuni.fi

Lue lisää