Digitalisoitumisen vaikutus riippuu tilanteesta

Tutkimusta napakasti ja konkreettisesti. Olen törmännyt tähän toivomukseen muutamia kertoja kuluneen syksyn aikana, joten esittelen tässä tekstissä lyhyesti väitöskirjani päätulokset toivomusta noudattaen.

Tutkin työssäni sitä, missä tilanteessa ja miten digitalisoituminen parantaa yritysten suorituskykyä. Digitalisoitumisessa tarkoitetaan tässä yhteydessä digitaalisen teknologian ja esimerkiksi erilaisten digitaalisten alustojen ja datan käyttöä. Kohteenani olivat pienet ja keskisuuret yritykset valmistavassa teollisuudessa.

Tutkimus osoittaa, että digitalisoituminen vahvistaa kykyä toimia kumppaneiden kanssa, mikä parantaa lopulta suoriutumistakin.Digitalisoituminen tukee esimerkiksi tiedon jakamista, toiminnan koordinaatiota ja yhteistyön tekemistä yritysten välillä. Toisaalta, jos yrityksellä ei ole kykyä toimia kumppaneidensa kanssa tai kyky ei ole riittävän korkealla tasolla, myös digitalisoitumisen hyöty voi jäädä saamatta tai se jää erittäin vähäiseksi.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kun digitalisoitumisen mahdollisuuksia on kartoitettu, suunniteltu ja toteutettu oman yrityksen erityispiirteet huomioon ottaen, on suunnitelmallisuudella myönteinen vaikutus digitalisoitumisesta syntyvään suorituskykyyn. Avainsanana tässäkin on suunnitelmien ja tehtyjen valintojen sopivuus oman yrityksen toimintaan. Toisaalta, digitaalisen teknologian käyttö ei aina ole yrityksen oma päätös, varsinkaan jos se kohdistuu yritysten väliseen yhteistyöhön. Voi olla, että esimerkiksi tärkeä asiakasyritys vaatii tietyn digitaalisen alustan tai portaalin käyttöä, minkä vuoksi toimittajayrityksellä ei juurikaan ole vaihtoehtoja.

Asenteet ja ajatukset digitalisoitumista kohtaan vaikuttavat siihen, missä määrin digitaalista teknologiaa käytetään ja myös siihen, missä määrin se parantaa yritysten suoriutumista. Suhtaudutaanko yrityksessänne myönteisesti digitaalisia teknologioita kohtaan ja ovatko ihmiset yrityksessänne valmiita esimerkiksi uusiin toimintatapoihin, joita digitalisoituminen mahdollistaa?

Edellä kuvatut esimerkit liittyvät yrityksen sisäisiin tekijöihin ja kyvykkyyksiin. Tämän lisäksi yrityksen toimintaympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat digitalisoitumisen ja suoriutumisen väliseen yhteyteen. Tulokset osoittavat, että digitalisoituminen parantaa yrityksen suorituskykyä erityisesti tilanteissa, joissa on kova kilpailu. Toisaalta, jos asiakkaat tai asiakkaiden mieltymykset vaihtuvat usein, tämä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti digitaalisen teknologian ja suoriutumisen yhteyteen.

Tutkittua tietoa siirretään käytäntöön muun muassa hankkeiden avulla. Jos aihe herättää mielenkiintoa, valmistavan teollisuuden eteläpohjalaisyrityksillä on hyvä mahdollisuus tulla mukaan Vaasan yliopiston ja SeAMKin yhteiseen DigiNet-hankkeeseen.

Tuire Hautala-Kankaanpää, tutkija, Vaasan yliopisto

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 30.10.2023.