Onko 50+ -ensiyrittäjyys ”viidenkympin villitystä?”

Viidenkympin villitys on meille kaikille tuttu käsite, jolla tarkoitetaan henkilöiden tekemiä muutoksia elämässään 50-ikävuoden tienoilla. Sanonta sai minut tutkijana ottamaan asiasta selvää, joten liitin elämänkaariteoriaan kuuluvan 50-siirtymän yrittäjyyttä käsittelevän väitöstutkimukseni teoriapohjaan.

Kiinnostukseni yrittäjäaiheiseen väitöstutkimukseen pohjautuu omaan kahdeksanvuotiseen yrittäjäkokemukseeni ja monivuotiseen työskentelyyn kuntasektorilla elinkeinopäällikön tehtävissä. Lisäksi vanhemman iän yrittäjyys on kasvava ilmiö eliniän ja työurien pidentyessä. Psykologisesti viidenkymmenen siirtymän on todettu olevan henkilön elämänkaarella merkittävä ajanjakso. Tuolloin tehdään siirtoja sekä työelämän että yksityiselämän puolella, mikäli siihen on tarvetta ja henkilö kokee jääneensä jostain paitsi elämänsä aikana.

Tutkimukseni osoittaa, että yli 50-vuotias ei tee hätiköityjä ratkaisuja elämässään vaan sinnittelee epämukavassa olotilassa jopa vuosia toivoen tilanteen korjaantuvan. Vasta kun jokin ulkopuolinen tekijä herättelee, löytyy muutosvoima. Muutosvoima kumpuaa esimerkiksi työpaikalla havaitusta räikeästä epäoikeudenmukaisuudesta tai oman osaamisen arvostuksen puutteesta, työnantajan epäeettisestä toiminnasta, vaikutusvallan puutteesta omaan työhön tai kehittymismahdollisuuksien puutteesta.  

Haastattelin tutkimustani varten neljää yli 50-vuotiaana yrityksensä ensimmäistä kertaa perustanutta yrittäjää kahteen kertaan kuuden vuoden välein. Vanhemman iän yrittäjyystutkimuksen piirissä tällaista pitkittäistutkimusta on tehty vähän, joten tutkimukseni toi esiin mielenkiintoisia uusia näkökulmia.

Ilmiönä 50+ -ensiyrittäjyys on aikaisemmin todettua monitahoisempi

50+ -ensiyrittäjillä on vahvuuksia, jotka auttavat heitä menestymään yrittäjyydessään. Näitä ovat vahva ammattitaito, laajat verkostot, halu oppia uutta, iän myötä kertynyt elämän kokonaisuuden ymmärrys sekä eettisesti korkeatasoinen toiminta, johon asiakkaat voivat luottaa. Nämä vahvuudet mahdollistavat heille työuran pidentämisen yrittäjinä. Samalla he saavat uransa loppuvaiheesta itselleen mielenkiintoisen ja antoisan itsensä toteuttamisen vaiheen. Yrittäjien tarinoissa nousi esiin, kuinka 50+ -ensiyrittäjyys voi olla myös kansantaloudellisesti merkittävää, kauaskantoista, työpaikkoja luovaa kasvuyrittäjyyttä ja näin ollen alueellista elinvoimaa lisäävää. Yrittäjille itselleen liikkeellepanevia voimia ovat halu näyttää omaa osaamistaan sekä tavoite saada työstään omaa ahkeruutta vastaava palkka.

50+ -ensiyrittäjä taipuu kuin pajunvitsa

Tutkimukseni tulosten mukaan 50+ -ensiyrittäjän tavoite on päästä elämässään eteenpäin. Hän toimii tilanteiden mukaisesti ja tekee siirtoja tunnepohjalta. Yrittäjyyden hän aloittaa nimenomaan siksi, että haluaa kehittää itseään ja laajentaa ammatillista osaamistaan yrittäjyyden aikana sekä välttää omassa toiminnassaan aikaisemmissa työpaikoissa havaitsemiaan puutteita. Haastatellut kertoivat lisäksi, että yrittäjyys oli tuonut heille paremman elintason ja elämänlaatu oli noussut.

Yli 50-vuotiaiden osaaminen hyötykäyttöön

Psykologiselta iältään 50+ -ensiyrittäjä ei koe olevansa vanha, joten yhteiskunnassa tulisi lopettaa lainsäädännöllä ikääntyneiden syrjintä ja antaa kaikille mahdollisuus pysyä työelämässä eläkeikään asti. Iän mukana tullutta elämänkokemusta tulee arvostaa. Elämän kokonaisuutta ymmärtävä ja eettisyyttä korostava kypsä henkilö näyttää menestyvän yrittäjänä hyvin.

Onko 50+ -ensiyrittäjyys sitä ”viidenkympin villitystä?” ­­­­­– tutkimuksen mukaan se on!

KTT Varpu Sankelo

Etelä-Karjalan kansalaisopiston rehtori

yrittäjä

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 3.5.2023.

Väitöskirja 50+ -ensiyrittäjien identifioituminen ja kerrotut identiteetit toimijuuden rakentamina prosesseina