TUTKIMUKSEN JA KOULUTUSTIEDON KAUPALLISTAMINEN

Yliopistojen, korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) tehostaminen on tärkeää. Yliopistojen TKI-työn seurauksena syntyy paljon kaupallista potentiaalia omaavia tuloksia, ideoita ja osaamista, joista ei kuitenkaan saada liiketoimintaa tai muuta konkreettista hyötyä.. Silta kaupallistamiseen -hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia malleja, joiden avulla tutkimustuloksia ja uusia ideoita saadaan tehokkaammin kaupallistettua ja hyödynnettyä yhteiskunnallisesti.

Hankkeessa edistetään innovaatioketjun katkeamatonta toimintaa tutkimuksesta käytännön sovellutuksiin. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää edelleen erilaisia väyliä, jotka mahdollistavat yksittäisten tutkimushankkeiden tai tutkimusryhmien tutkimustulosten sekä uusien ideoiden kaupallistumisen menestyväksi liiketoiminnaksi. Tämä tapahtuu tunnistamalla innovatiivisia tutkimustuloksia ja ideoita sekä kehittämällä niitä edelleen esimerkiksi nopeiden kokeilujen ja uudenlaisten kaupallistamiskäytänteiden avulla.

Hanke etenee seuraavien työpakettien avulla:

· Työpaketti 1: Benchmarking hyvistä kaupallistamiskäytänteistä

· Työpaketti 2: Tutkimustulosten kaupallistamisen työprosessit

· Työpaketti 3: Opiskelijat ja koulutus kaupallistettavien ideoiden tuottajina

· Työpaketti 4. Pysyvien toimintamallien käyttöönotto korkeakouluissa ja niiden yritysyhteistyössä

Hankkeella on merkittävästi uutuusarvoa sen pyrkiessä luomaan tavoitteellista innovaatioajattelua, innovaatiokäytäntöjä sekä innovaatiojohtamisen työkaluja. Tässä hankkeessa jatketaan aikaisemmin kehitettyjen toimintamallien (esim. Tekesin Tuli-toiminta) parantamista, mutta myös heittäydytään rohkeasti kehittämään ja kokeilemaan täysin uudenlaisia toimintatapoja. Kyse on siis myös uutuusarvosta itse kehittämistyön tavoissa ja käytänteissä.

Hankkeen kohderyhmän muodostavat Seinäjoen yliopisto- ja korkeakouluyhteisön organisaatiot ja edustajat, sekä eteläpohjalaiset yritykset ja elinkeinoelämän muut toimijat. Toteutuksessa yhdistetään Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion eri painoaloilla toimivat asiantuntijat ja rakennetaan verkostomaisia työprosesseja, jossa tietoa ja osaamista haetaan eri aloilta silloin kuin sitä tarvitaan. Tämä lisää eri tieteenalojen välistä integraatiota ja voi johtaa myös radikaaleimpiin innovaatioihin.

Hankkeessa huomioidaan myös Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden toteutuminen (esim. julkaisujen avoin saatavuus, aineistojen ja tulosten mahdollinen avaaminen ja tallentaminen sekä avoimen toimintakulttuurin edistäminen). Avoimet toimintatavat takaavat sen, että esimerkiksi tutkimusdataa, aineistoja, prosesseja sekä tuloksia voidaan hyödyntää tehokkaasti myös projektien päättymisen jälkeen.

Silta kaupallistamiseen–hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) / (Pirkanmaan liito ja Etelä-Pohjanmaan liitto). Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskus / Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Hanke toteutetaan 1.10.2016 – 30.6.2018.

Lisätiedot: Pertti Wathen p. 050 318 7504
pertti.wathen(at)uta.fi