Toteutusaika: marras joulukuu 2016

Toimeksiantajat: Alavuden Kehitys Oy Yrityskehitys Fasadi, Luoman Puutuote Oy

Käytetyt menetelmät: haastattelut + kyselytutkimus / skenaarioanalyysi

Yleistä

Suomen biotalousstrategia (2014) kuvaa puurakentamisen tulevaisuuden näkymiä hyvinä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Biotalousstrategia ennustaa suurimmat kasvunäkymät suurimittakaavaisissa rakennelmissa kuten kerrostaloissa ja erilaisissa toimistotaloratkaisuissa. Puurakentaminen mahdollistaa nopeatempoisen rakentamisen erilaisten moduulirakenteiden myötä. Ihmisten ympäristötietoisuus ja ekologisen ajatusmaailman korostuminen ovat osaltaan vauhdittaneet puurakentamisen yleistymistä. Puutuotteet ovat ekologisesti hyvä vaihtoehto, sillä niiden valmistuksen yhteydessä tuotetaan enemmän energiaa kuin kulutetaan.  Puurakentaminen on hyvin kilpailu ala. Kilpailua kiristää alalle tulleet tai pyrkivät uudet toimijat. Tämä pakottaa etabloituneet toimijat tehostamaan toimintojaan ja miettimään uusia ratkaisuja. Esimerkiksi pihamajojen perinteiset jakelukanavat kuten rautakaupat kilpailuttavat toimittajia pääsääntöisesti hinnoilla. Samoin tekevät suuret puuelementtien käyttäjät. Hinnalla kilpailuja on kuitenkin laji, jossa koko ketjun marginaalit ovat hyvin pienet ja kustannusjahti loputonta taistelua. Sekä vanhat ja uudet puualan toimijat joutuvat siis tarkoin miettimään kilpailustrategioitaan erottuakseen joukosta.

Alavuden talousalueella mietitään kannattaako yritysten investoida puuelementtien valmistukseen ja mitkä ovat alan tulevaisuuden menestystekijät. Pienten puurakennusten kuten pihamajojen valmistajana tunnettu Luoman Puutuote miettii, miten varmistaa kilpailukyky kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa.

Projektin toteutus

Näihin puurakentamiseen liittyvien haasteiden selvittämiseen tarjosi Tikka-hanke yhden mahdollisuuden. Keskusteluissa Yrityskehitys Fasadin ja Luoman Puutuote Oy.n edustajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta hahmottui selvitystarve, jossa paneuduttiin puurakentamiseen yleensä sekä erikseen puuelementtien ja pihamajojen markkinatilanteisiin. Näitä sovelluksia yhdistää mm. se, että valmistus tapahtuu tehdasoloissa ja suoraan kuluttajille myyntiä on hyvin vähän.

Kun mainittujen organisaatioiden tarpeet selvityksille konkretisoituivat, niin Tikka-hankkeen projektiryhmä päätti toteuttaa kehitystehtävän. Kehitystehtävän toteutuksessa ja resursoinnissa konsultoitiin puurakentamisen markkinoinnin professoria Katja Lähtistä. Koska yliopistokeskuksen verkostosta ei suoraan löytynyt interventiolle toteuttajaa. Päätettiin etsiä resurssia käänteisellä kilpailutuksella. Tehtävähaku julkaistiin Seinäjoen yliopistokeskuksen eri toimijoiden tiedotusvälineissä sekä yliopisto-opiskelijoiden Aarresaari- työllistämispalvelussa Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin 3 kpl. Haastattelujen perusteella intervention toteuttajaksi valittiin Vaasan yliopiston maisteriohjelman opiskelija HM Antti Rajala sekä Tampereen yliopiston opiskelija Ttk Martti Ketola. Selvityksen hinnaksi sovittiin 4000 euroa + sosiaaliturvamaksut.

Ajatuspajoissa tarkentuneiden tutkimuskysymysten jälkeen tekijät konsultoivat professori Lähtistä. Hän osallistui tutkimuskysymysten laadintaan ja mm. kyselytutkimuksen kohdejoukon valintaan. Itse kehitystehtävä jakautui kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa tarkasteltiin puurakentamista yleensä, toisessa osiossa toteutettiin haastatteluja sekä kyselytutkimus, ja kolmannessa osiossa tehtiin skenaarioanalyysejä. Lopuksi tulokset esiteltiin toimeksiantajien edustajille.

Tutkimusraportin löydät tästä: 9T Puurakentamisen markkinanäkymät