Syksyn 2017 erinomaiset koulutuspaketit

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian järjestämää avoimen yliopiston koulutusta

Ilmoittauminen elokuussa 2017 alkaen 8.8.2017 klo 9.00 ja päättyen 22.8.2017

Oppilaspaikkoja 12 kpl

Ilmoittautumislinkki

 

Pädipuuhaa pedagogeille – luomisen lumoa lapsille. Musiikkikasvatusteknologia yhteismusisoinnin työvälineenä (2 op)

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suorittanut opiskelija

–    tuntee musiikkikasvatusteknologian soveltamismahdollisuuksia yhteismusisoinnissa monipuolisesti

–    Osaa käyttää musiikkikasvatusteknologisia välineitä opetuksellisessa

yhteismusisointitilanteessa kurssille valitussa toimintaympäristössä (esim. iPad, verkkoselainohjelmistot ja -materiaalit, erillislaitteet)

–    Osaa soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa akustiseen, sähköiseen ja digitaaliseen

yhteismusisointiin sekä yhdistellä näitä luovasti

–    Osaa hyödyntää musiikkikasvatusteknologiaa säveltämisen ja muun musiikin luovan tuottamisen välineenä yhteismusisointitilanteessa

–    Osaa kriittisesti arvioida musiikkikasvatusteknologian käyttämisen etuja ja haasteita

musiikkipedagogisesta näkökulmasta

Arviointiasteikko: a/i

Edeltävät suoritukset: Ei edeltäviä suorituksia

Suoritustavat ja palautemuodot

–    Aktiivinen osallistuminen opetukseen

–    Kurssitehtävien tekeminen

–    Yhteismusisointitilanteen ohjaustehtävä soveltuvia musiikkikasvatusteknologisia välineitä hyödyntäen

–    Opiskelija saa palautetta toiminnastaan ja tehtävistään suullisesti sekä opettajalta että

vertaispalautteena ryhmäkeskusteluissa

Opetus- ja opiskelumuodot:

–    ryhmäopetus (max. 12 opiskelijaa) enintään 30 tuntia

–    harjoitustehtävät 24 tuntia

Opetuksen sykli:

Opintojakso järjestetään ryhmälle kohdennettuna tarpeen mukaan.

Kohderyhmä:

Musiikkikasvatuksen perusopiskelijoiden lisäksi opintojakso voidaan kohdentaa myös muille opiskelijaryhmille. Kurssi soveltuu avoimen kampuksen opetustarjontaan.

Sisältökuvaus:

Opintojaksolla perehdytään musiikkiteknologian käyttöön yhteismusisoinnissa tarkastellen käytettäviä välineitä musiikkikasvatuksen ja pedagogisten toimintamallien näkökulmasta. Opintojakson sisällöt voidaan kohdentaa tiettyyn teknologiseen toimintaympäristöön (esim. iPad). Opintojakson työtavat sovitetaan kohderyhmän näkökulman mukaisesti, esim. peruskoulun ja lukion musiikinopetus, instrumenttiopetus, musiikin perusteiden opetus musiikkioppilaitoksissa.

Tarpeesta oman laitteen käyttöön (esim. iPad) sovitaan kurssikohtaisesti.

Vastuuopettaja:

Musiikkikasvatuksen lehtori Mikko Seppänen

Opetus periodisesti Pe klo 17-20 ja LA 9-16;

13.-14.10. / 3.- 4.11. /24.- 25.11.

Opetus tapahtuu Seinäjoen Rytmikorjaamolla, Vaasantie 11