KTM Charlotta Kankaanpää on aloittanut Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän yksikössä väitöskirjan tekemisen 1.1.2018 alkaneessa Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa Puun käytön hyväksyttävyys Suomessa – Kuluttajaryhmien profilointi viestintäkampanjan laadinnan tueksi. Ympäristöministeriön rahoitus on saatu Puurakentamisen toimenpideohjelmasta. Hankkeen vetäjä on professori Katja Lähtinen. Lähtinen johtaa Epanet-verkostoon kuuluvaa puurakentamisen liiketoiminnan tutkimusryhmää.

 

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa suomalaisten puun käyttöä koskevia asenteista asumisessa ja muussa kulutuksessa sekä tunnistaa puun käyttöön liittyvään viestintään liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia suhteessa erilaisiin kuluttajaryhmiin.  Erilaisten puun käyttöön liittyvien asenteiden ja tietotarpeiden ymmärtäminen on merkittävä osa puun käytön yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä esimerkiksi rakentamisessa. Tämä edelleen heijastuu sekä julkisen sektorin päätöksentekijöiden (esim. kaavoitus) että yritysten (esim. rakennusteollisuus) mahdollisuuksiin hyödyntää puuta ja ylipäätään metsäluonnonvaroja osana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamispyrkimyksiä.

 

Kaikki vuoden 2018 lopussa päättyvän hankkeen tulokset ovat julkisia. Tuloksia julkaistaan muun muassa popularisoituina lehtikirjoituksina, seminaariesityksissä sekä vertaisarvioiduissa kansainvälisissä tiedeartikkeleissa. Tuloksia hyödynnetään myös puun käytön hyväksyttävyyteen liittyvän kansallisen tiedottamisen tietosisällön suunnittelussa.