Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana lasten ja nuorten terveyden edistämisen professorin määräaikainen tehtävä. Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi. Tehtävän sijoituspaikka on Seinäjoki, Tampereen yliopistossa valittava henkilö sijoittuu Lasten terveyden tutkimuskeskukseen.

Tehtävä

Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Lasten ja nuorten terveyden edistämisen professuuri on tutkimuspainotteinen ja siihen liittyvä opetustehtävä painottuu jatko-opetukseen. Valittavan henkilön odotetaan tuottavan uutta lääketieteellistä tietoa lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi. Keskeisiä tutkimuksen painopistealueita ovat mm. ylipainon ehkäisy, terveellinen ravitsemus ja jo puhjenneiden sairauksien komplikaatioiden ehkäisy.

Professorin odotetaan muodostavan Seinäjoella toimivan tutkimusryhmän ja rakentavan kattavan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston tukemaan alan kehitystyötä.

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään lääketieteen tohtorin tutkintoa (LT tai LKT), korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä toiminnasta.

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa professorilta edellytetään dosentin arvoa; omaa tunnustettua asemaa omalla tutkimusalallaan ja omaa selvästi tunnistettavaa tutkimuslinjaa sekä sitä, että henkilö on osallistunut monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ja, että hänellä on riittävä opetuskokemus.

Lasten ja nuorten terveyden edistämisen professorin tehtävään valittavalta edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä lastentauteihin, joka osoitetaan kyseisen alan erikoislääkärin oikeuksilla ja kliinisellä kokemuksella. Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon professoria valittaessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 1 §). Professorin tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Palkkaus
Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Professorin tehtävän palkkaus perustuu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 8 – 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika
Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto
Hakemus liitteineen tulee jättää viimeistään 12.5.2019 klo 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemusten liitteiden tulee olla englannin kielellä.

Hakemukseen on liitettävä:

  • ansioluettelo (CV)
  • lyhyt kirjallinen selvitys täytettävän tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta
  • julkaisuluettelo, johon on merkattuna 20 merkittävintä julkaisua
  • selvitys opetusansioista (opetusportfolio).

Mikäli 20 merkittävintä julkaisua ei ole löydettävissä sähköisesti, ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen paivi.peltonen@tuni.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Valmisteluryhmän puheenjohtaja, dekaani Tapio Visakorpi, p. 050 318 5829, tapio.visakorpi@tuni.fi
Yksikön päällikkö (kliininen lääketiede) professori Per Ashorn, p. 050 318 6255, per.ashorn@tuni.fi

Lisätietoja tehtävän täyttöprosessista antaa:
HR Partner Päivi Peltonen p. 040 5639729, paivi.peltonen@tuni.fi

Hakuaika alkaa: 02.04.2019 12:00Hakuaika päättyy: 12.05.2019 23:59

Katso hakuilmoitus ja jätä hakemus tästä